Wydawnictwo Jedność - podręczniki do religii

Edukacja religijna w wybranych podręcznikach do nauczania religii

Osoby tworzące program nauczania religii w szkole podstawowej uważają, że uczniowie już doświadczyli sakramentów pokuty i Eucharystii. Równocześnie jednak w dokumentach doktrynalnych Kościoła czytamy, że celem edukacji religijnej w szkołach – oprócz osób wierzących – jest poszukiwanie drogi i nauka etyki. W związku z tym wydawnictwo Jedność podręczniki do religii z takim przesłaniem wydaje.

Na co nacisk kładzie nauczanie religii w szkole?

Edukacja szkolna jest to przełomowy moment w życiu młodego człowieka. Jest to czas przejścia od dzieciństwa do dorastania. Jest to okres niezwykle dynamicznych zmian, czy to w sferze fizycznej, intelektualnej, czy emocjonalnej. Buduje się wtedy poczucie własnej wartości, od egoizmu do współpracy w grupie, od konkretnego myślenia do myślenia abstrakcyjnego, od potrzeby przyjaźni do potrzeby przyjaciół. Wtedy człowiek rozwija się religijnie. Celem edukacji religijnej jest zapoznanie uczniów z Jezusem Chrystusem jako tym, który jest dla nich najważniejszy. Centralna jest tutaj historia zbawienia. Z tych powodów podstawowym źródłem treści jest Biblia, która jest używana jako podstawa do prawdy wiary. Jednak i tutaj podręcznik do religii przez odwołanie się do tych treści stanowi ważne wsparcie.

Zalety podręcznika do religii wydawnictwa Jedność

Spośród bardzo wielu podręczników do nauczania religii w szkołach podstawowych, tylko kilka zostały zatwierdzone do użytkowania w całym kraju. Wśród nich wydawnictwo Jedność podręczniki do religii wydaje. Konstrukcja każdej jednostki tematycznej w tym podręczniku mieści:

  • dość dobrze rozwinięte wprowadzenie do tematu,
  • jeden lub więcej fragmentów Pisma Świętego,
  • pomysły na własne rozmyślania w formie pytań.

Warto również wspomnieć o znakach graficznych w tekście. Końcowa refleksja, wywołuje u ucznia osobistą postawę, odpowiada na postawione pytania i może być szczególnie wartościowa dla podjętej analizy.

Szczegółowe zagadnienia w podręczniku

Podręcznik stawia pytania o znalezienie prawdziwego szczęścia i przyjaźni. W środku znajduje się kilkanaście nauk związanych z zagadnieniami wiary. Na samym początku podręcznika znajduje się osobiste zobowiązanie do odkrywania śladów Boga w stworzeniu, w tym wezwanie do wiary w Stwórcę. Pokazując wydarzenia i ludzi ze Starego Testamentu (Abla, Noego, Abrahama) oraz obietnice, jakie Bóg złożył człowiekowi, uczniowie są wezwani do wiary. Uczeń dowiaduje się, jaka jest tajemnica miłości Boga do ludzi.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Wydawnictwo Jedność - podręczniki do religii

Czym odznaczają się podręczniki do religii?

Autorzy podręczników do religii bardzo często zadają swoim uczniom pytania dotyczące ich wiary. Ujmują je w taki sposób, że uczniowie czują się zobowiązani do udzielania natychmiastowych odpowiedzi. W podobnym tonie wydawnictwo Jedność podręczniki do religii wydaje.

Co zawiera przeważnie podręcznik do religii?

Dokładnie ten podręcznik wspomina o wierze, a uczniowie otrzymują odpowiedź na temat ich osobistego powołania do Boga. W tym podręczniku w szóstej klasie uczniowie stają przed pytaniami o wiarę. Podręcznik ten zawiera pytania:

  • o zaufanie do Chrystusa,
  • o wiarę w Ducha Świętego,
  • o Kościół.

Wiele jednostek tematycznych powinno się odnosić wprost do rzeczywistości wiary i potrzeby jej rozwoju, co jest realizowane w takich podręcznikach.

Znaczenie oprawy graficznej podręczników do religii
Na uwagę zasługuje to, że wydawnictwo Jedność podręczniki do religii (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc) zaopatruje w przepiękną szatę graficzną. Zawierają one wiele kolorowych ilustracji oraz bardzo ładną czcionkę, która zachęca do lektury.

Podręcznik o kwestii rozwoju wiary

Autorzy tej kolekcji również często proszą czytelników o refleksję nad swoimi doświadczeniami. We wszystkich klasach uczniom zadawane są pytania dotyczące ich wiary. Jest to z pewnością wielki wkład w edukację wiary i pomaga obudzić zachowania wiary u uczniów. Wyrażenie bezpośrednie nie pozostawia miejsca na interpretację, ale wymaga pewnej postawy. Zalety podręcznika w umacnianiu wiary ucznia są niewątpliwe. W większości przypadków autorzy materiałów dydaktycznych wolą nie skupiać się na doprowadzaniu uczniów do wiary, niż na pogłębianiu i dawaniu świadectwa wiary. Podejście to opiera się na założeniu, że dzieci uczęszczające na zajęcia religijne są wierzącymi.

Zwracanie się ku postawie moralnej

Treść podręcznika zachęca do pewnej postawy moralnej. Główny nacisk położony jest na przekazywanie treści i kształtowanie odpowiednich postaw moralnych. Należy zauważyć, że w podręcznikach tego wydawnictwa główny nacisk położony jest na dostarczenie treści. Wśród pytań zadawanych uczniom do osobistej refleksji dominuje pytanie o wybór należytej postawy moralnej, z niewielkim odniesieniem do samego aktu wiary. Nawet w analizie tematu o wierze w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego wskazuje się na zachowanie i wdzięczność za stworzenie. Pogląd ten niewątpliwie opiera się na założeniu, że uczestnicy zajęć z zakresu nauczania religii w szkołach są głęboko religijni.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Podręczniki Nowa Era

Czy warto stosować podręczniki do religii wydawnictwa Jedność?

W nauczaniu religii chodzi o pokazanie, że odpowiedzią człowieka na Słowo Boże jest wiara. Stawiane są także pytania o to, przez kogo Bóg przemawia dzisiaj do ciebie i jak odbierać powinniśmy jego słowa. Tak postawione pytanie wymaga jasnej odpowiedzi. Próbując odpowiedzieć na te pytania, wydawnictwo Jedność podręczniki do religii zredagowało (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc).

Czego uczą podręczniki do religii?

Podręczniki do religii pokazują, że w Jezusie Chrystusie spotykamy wielką miłość, jak ważne jest orędzie Jezusa, jak ważne jest zbliżenie się do Boga w modlitwie. Pokazują one także, jak miłość triumfuje nad wszystkimi trudnościami. Z tych podręczników uczeni może się dowiedzieć:

  • o odnalezieniu własnego miejsca w życiu;
  • jak Duch Święty daje nam nowe życie;
  • że rodzimy się na nowo we chrzcie świętym.

Zdecydowana większość tych podręczników skupia się na pogłębianiu wiary i świadectwa.

Podkreślenie znaczenia wiary

Kwestia wiary jest podnoszona przez wielu w tym podręczniku. Okazuje się, że jest ona niezbędna i ważna dla człowieka, a także podkreśla się potrzebę jej ciągłego pogłębiania i spowiadania się. Tym samym wydawnictwo Jedność podręczniki do religii zaopatruje w obszerne cytaty z Pisma Świętego. Ewangelia jest przedstawiona jako wezwanie Boga do polegania na wierze i bezpośrednio odnosi się do wiary młodego czytelnika. W rozdziałach o zmartwychwstaniu, fundamencie i źródle życia chrześcijańskiego, zmartwychwstanie Chrystusa jest ukazane jako podstawa wiary. Wiele tematów w tych podręcznikach wyraźnie odnosi się do kwestii wychowania w wierze, a zatem ma na celu przywołanie aktów wiary. Ponadto, podkreślone jest, że wiara jest darem i zadaniem uczniów Chrystusa, wyjaśnia się naturę samej wiary.

Zalety dobrych podręczników do nauczania religii

Podsumowując i analizując, cykl podręczników z zakresu edukacji wiary, można odkryć, że autorzy zajmują się w głównej mierze nauczaniem wiary w kontekście współczesnego świata, co jest szczególnie istotne dla wykształtowania się postawy młodych ludzi. Potrzeba pogłębienia wiary i jej wyznania w społeczeństwie staje się dzięki temu łatwiejsza. Czasami też warto zadać czytelnikowi konkretne pytania dotyczące jego osobistego stanu wiary. Mówi się, że wychowanie wiary polega głównie na pomaganiu dzieciom w odpowiedzi na Boże powołanie do miłości. Lektura obranych serii podręczników ma na celu przyczynienie się do aktu wiary, najlepiej poprzez nakłonienie czytelnika do przyjęcia przedstawionych prawd.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com